Ramowy rozkład dnia w Plastusiowym Przedszkolu z Oddziałami Integracyjnymi nr 414

Ramowy rozkład dnia w Plastusiowym Przedszkolu

630-830 Schodzenie się dzieci. Integrowanie Przedszkolaków z innych oddziałów. Zabawy swobodne dzieci według ich zainteresowań: zabawy i gry dydaktyczne, manipulacyjne, badawcze, konstrukcyjne, tematyczne i inne. Ćwiczenia ogólnorozwojowe (np. rozwijające percepcję wzrokową, słuchową, grafomotorykę, usprawnianie narządów mowy).

Planowane sytuacje edukacyjne: praca indywidualna i zespołowa dostosowana do potrzeb dzieci. Rozmowy z dziećmi kierowane na tematy zgodne z ich zainteresowaniami.

8.30-8.45 Zabawa ruchowa (dzieci młodsze) lub ćwiczenia poranne z całą grupą (dzieci starsze).

845-900 Przygotowanie do śniadania. Czynności porządkowe i zabiegi higieniczne.

900-930 Śniadanie. Kształtowanie nawyku estetycznego, kulturalnego, spokojnego i samodzielnego spożywania pokarmów oraz świadomości zdrowotnej, w tym właściwych nawyków żywieniowych.

9.30–11.45 Zajęcia kierowane, sytuacje edukacyjne będące efektem realizacji programu wychowania przedszkolnego z uwzględnieniem potrzeb i oczekiwań poznawczych dzieci.

Pobyt na powietrzu: spacery, korzystanie ze sprzętu ogrodowego, prowadzenie obserwacji przyrodniczych lub prace gospodarczo-porządkowe itp., zabawy inspirowane przez nauczycieli, w tym zabawy ruchowe z różnymi elementami ruchu lub w sali: zabawy ruchowe, ćwiczenia gimnastyczne. Pobyt na powietrzu może być również realizowany w godzinach popołudniowych.

11.45 – 12.00 Przygotowanie do obiadu. Czynności porządkowo-higieniczne.

1200-1230 Obiad. Kształtowanie nawyku estetycznego, kulturalnego, spokojnego i samodzielnego spożywania pokarmów oraz świadomości zdrowotnej, w tym właściwych nawyków żywieniowych.

1230-1430 Leżakowanie lub odpoczynek poobiedni (dzieci nieleżakujące). Słuchanie muzyki relaksacyjnej, bajek muzycznych i czytanych przez nauczyciela. Z dziećmi nieleżakującymi: ćwiczenia relaksacyjne, planowane sytuacje edukacyjne, w tym praca indywidualna i zespołowa utrwalająca umiejętności i wiadomości, zabawy swobodne według zainteresowań dzieci.

14.30-14.45 Zabawa ruchowa. Zabawa ruchowa z różnymi elementami ruchu prowadzona z całą grupą.

1445--1500 Przygotowanie do podwieczorku. Czynności porządkowo-higieniczne.

1500-1530 Podwieczorek. Kształtowanie nawyku estetycznego, kulturalnego, spokojnego i samodzielnego spożywania pokarmów oraz świadomości zdrowotnej w tym właściwych nawyków żywieniowych.

1530-1730 Aktywności odpowiadające zainteresowaniom i potrzebom dzieci, zabawy w kącikach zainteresowań. Planowane sytuacje edukacyjne: praca indywidualna i zespołowa dostosowana do potrzeb dzieci. Rozmowy z dziećmi kierowane na tematy zgodne z ich zainteresowaniami. Integrowanie Przedszkolaków z innych oddziałów. Rozchodzenie się dzieci.